ARTIKEL -
ARTIKEL - Restauratie Wilhelminamonument, Zeist
ARTIKEL -
ARTIKEL - Restauratie vernielde beeld J. Hekman 
ARTIKEL
ARTIKEL  Restauratie Christusbeeld-Didam
FILMPJE
FILMPJE Onthulling gevelsteen                  
FILMPJE
FILMPJE interview RKK 
FILMPJE
FILMPJE in mijn toenmalige werkplaats
FILMPJE
FILMPJE restauratie St. Janskathedraal 1972 -
LINK→website
LINK→website beeldbank RCE -
Inloggen
...